Media no image

Domstolens yttrande i miljöprövningen

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2018 13:44 CET

Mark-och miljödomstolen har i dag lämnat sitt yttrande till regeringen i målet om ett slutförvar för använt kärnbränsle.

Domstolen ger klartecken för stora delar i ansökan: för de frågor som rör platsen Forsmark, berget, bufferten och miljökonsekvensbeskrivningen. Också för inkapslingsanläggningen i Oskarshamn och för utökad kapacitet i mellanlagret Clab. Däremot efterfrågar domstolen ytterligare underlag kring kapselns egenskaper och den långsiktiga säkerheten.

– Vi kan konstatera att vi inte har lyckats besvara rättens frågor vad gäller kopparkapseln fullt ut. Samtidigt skriver regeringens expertmyndighet Strålsäkerhetsmyndigheten i sitt yttrande att SKB har de förutsättningar som krävs för att kunna uppfylla lagens krav på strålsäker slutförvaring, säger SKB:s vd Eva Halldén.

SSM prövar ansökan enligt kärntekniklagen. Där sker prövningen stegvis och SKB arbetar redan nu med fördjupade beskrivningar på just de frågor som domstolen efterlyser mer svar på.

– När vi lämnat det underlag som SSM efterfrågar är vi övertygade om att regeringen kommer att kunna godkänna slutförvaret också enligt miljöbalken, säger Eva Halldén.

Kärnkraftföretagen i Sverige gick på 1970-talet samman och bildade Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB. Vårt uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Omhändertagandet ska uppfylla kraven på högsta säkerhet för människor och miljö. Uppdraget är så omfattande att vi ser det som ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt.

Mark-och miljödomstolen har i dag lämnat sitt yttrande till regeringen i målet om ett slutförvar för använt kärnbränsle.

Läs vidare »
S7hxtzzp8durljqkfind

SSM tillstyrker Kärnbränsleförvaret

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2018 09:31 CET

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, rekommenderar regeringen att ge tillstånd för ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn.

Jh10cgivfo1ftklcmknn

Ett steg närmare utbyggt SFR

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2017 09:51 CET

Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten har i dag kungjort SKB:s ansökan om att få bygga ut Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark.

Media no image

Nu startar huvudförhandlingen om Kärnbränsleförvaret i Forsmark

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2017 12:26 CEST

Huvudförhandlingen i Mark- och miljödomstolen är en central del i miljöprövningen av SKB:s ansökan om tillstånd för att bygga ett system för att ta hand om och slutförvara det använda svenska kärnbränslet.

Förhandlingen inleds på tisdag den 5 september och pågår under sammanlagt fem veckor på tre platser: Stockholm (Nacka), Oskarshamn och Östhammar (Gimo).

Våren 2011 lämnade SKB in ansökningarna om att få bygga Kärnbränsleförvaret i Forsmark och en inkapslingsanläggning i anslutning till det redan existerande mellanlagret i Oskarshamn. Ansökningarna visar att det går att konstruera ett säkert slutförvar för använt kärnbränsle, som uppfyller myndigheternas krav i 100 000 år.

– Vi är trygga med det vi framhåller i våra ansökningar och stolta över det omfattande arbete som ligger bakom. Nu ser vi fram emot att få slutförvarsfrågan prövad i Mark- och miljödomstolen, säger SKB:s vd Eva Halldén.

Mark- och miljödomstolen prövar den sökta verksamheten enligt miljöbalken och Strålsäkerhetsmyndigheten enligt kärntekniklagen. Ett stort antal remissinstanser som inkluderar nationella och internationella expertorgan, miljöorganisationer, berörda kommuner och länsstyrelser, universitet och högskolor, samt andra myndigheter har yttrat sig till både Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen.

– Vår ansökan visar att vi kan ta hand om det använda kärnbränslet på ett säkert sätt för människa och miljö på både kort och lång sikt, säger Eva Halldén.

SKB:s metod för slutförvaring av det använda kärnbränslet kallas för KBS-3 och bygger på tre skyddsbarriärer: kopparkapslar, bentonitlera och det svenska urberget. En viktig del av ansökningarna är analysen av den långsiktiga säkerheten efter att Kärnbränsleförvaret förslutits. Ett annat viktigt underlag är miljökonsekvensbeskrivningen för platserna runt de planerade anläggningarna.

Vägen fram till tillstånd

När förhandlingen är avslutad ska Mark- och miljödomstolen vända sig till regeringen med ett yttrande om verksamheten kan anses tillåtlig enligt miljöbalken. Ungefär samtidigt väntas Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, yttra sig till regeringen utifrån deras granskning enligt kärntekniklagen. Senare ska de två kommunerna Östhammar och Oskarshamn, som har vetorätt i frågan om Kärnbränsleförvaret respektive inkapslingsanläggningen, tillfrågas innan regeringen kan fatta ett slutgiltigt beslut om tillstånd enligt kärntekniklagen och tillåtlighet enligt miljöbalken. (Mer information i resurslänkarna nedan)

Kärnkraftföretagen i Sverige gick på 70-talet samman och bildade Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB. Vårt uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Omhändertagandet ska uppfylla kraven på högsta säkerhet för människor och miljö. Uppdraget är så omfattande att vi ser det som ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt.

Huvudförhandlingen i Mark- och miljödomstolen är en central del i miljöprövningen av SKB:s ansökan om tillstånd för att bygga ett system för att ta hand om och slutförvara det använda svenska kärnbränslet.

Läs vidare »
Media no image

Projekteringsarbete för inkapslingsanläggningen Clink inleds

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2017 08:50 CEST

SKB påbörjar systemkonstruktion och säkerhetsredovisning för den planerade inkapslingsanläggningen Clink i Oskarshamn.

SKB befinner sig just nu i tillståndsprövning enligt kärntekniklagen och miljöbalken för det svenska systemet (KBS-3) för hanteringen av det svenska radioaktiva avfallet. En del i ansökan är att få uppföra en integrerad anläggning för mellanlagring och inkapsling av använt kärnbränsle (Clink) i Oskarshamn, bestående av den nuvarande anläggningen Clab och en ny anläggningsdel för inkapsling av använt kärnbränsle.

Att kapsla in det använda kärnbränslet i kopparkapslar är en viktig skyddsbarriär i SKB:s metod för en säker slutförvaring av använt kärnbränsle.

– Under förutsättning att SKB:s tillståndsansökan godkänns i alla instanser och bygglovet beviljas skulle byggstart av Clink kunna äga rum någon gång i början av 2020-talet. Därför behöver vi redan nu göra ett inledande projekteringsarbete, säger SKB:s vd Eva Halldén.

Det aktuella uppdraget är att ta fram en systemkonstruktion för inkapslingsanläggningen och en säkerhetsredovisning som skall ligga till grund för den fortsatta prövningen hos strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Systemkonstruktionen är uppdelad i fem uppdragsdelar som handlas upp av tre leverantörer: Babcock Noell GmbH (BNG), Sweco Industry AB och Vattenfall.

BNG anlitas för arbeten med processen för inkapsling av bränsle i kopparkapsel för leverans till slutförvaret, Sweco Industry AB för arbeten med bygg och tekniska system, säkerhet och säkerhetsrelaterade system samt säkerhetsanalyser. Vattenfall AB anlitas för den preliminära säkerhetsredovisningen.

Projektet kommer att pågå under 3 års tid med start juni 2017. Den samlade upphandlade kontraktssumman uppgår till ca 400 MSEK.

Kärnkraftföretagen i Sverige gick på 1970-talet samman och bildade Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB. Vårt uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Omhändertagandet ska uppfylla kraven på högsta säkerhet för människor och miljö. Uppdraget är så omfattande att vi ser det som ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt.

SKB påbörjar systemkonstruktion och säkerhetsredovisning för den planerade inkapslingsanläggningen Clink i Oskarshamn.

Läs vidare »
Omtjqwh7kxkgpr2aki0z

Tre av fyra för ett slutförvar i Forsmark

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2017 10:28 CEST

Förtroendet för SKB:s verksamhet är fortsatt högt bland invånarna i Östhammars kommun. Det visar den årliga opinionsundersökning som Novus Opinion genomfört åt SKB. Tre av fyra som tillfrågats lokalt är för det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark, visar undersökningen bland annat.

Kxyvdkm5lzbprazyaghz

Fortsatt högt förtroende för SKB i Oskarshamn

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2017 10:24 CEST

Förtroendet för SKB:s verksamhet är fortsatt högt bland invånarna i Oskarshamns kommun. Det visar den årliga opinionsundersökning som Novus Opinion genomfört åt SKB.

Media no image

Klargörande beslut i projektet för SFR-utbyggnad

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2017 11:00 CEST

SKB:s styrelse har beslutat att reaktortankarna från de svenska kärnkraftverken ska segmenteras innan de slutförvaras i det utbyggda SFR, förvaret för låg- och medelaktivt avfall i Forsmark. Dessutom ska yrkandet om mellanlagring av långlivat låg- och medelaktivt avfall i utbyggnadsansökan för SFR dras tillbaka.

För att rymma allt avfall från de svenska kärnkraftverken behöver det befintliga SFR byggas ut. Bland annat ska reaktortankarna från de svenska kokarreaktorerna slutförvaras i anläggningen.

En viktig frågeställning i projektet för utbyggnaden har varit om reaktortankarna ska lagras som hela enheter eller i segmenterade stycken. Båda sätten är tekniskt genomförbara och säkerheten vid hantering och efter förslutning kan tillförsäkras med båda metoderna. Efter en fördjupad analys har SKB:s styrelse beslutat att reaktorerna ska segmenteras innan slutförvaring.

– Sammantaget väger de tekniska, logistiska och ekonomiska aspekterna tyngre till fördel för segmenteringsalternativet. Det innebär bland annat att en tredje tunnel som SKB tidigare projekterat för inte kommer att behövas eftersom vi kan ta ner reaktortankarna i delar, säger Peter Larsson, SKB:s projektledare för utbyggnaden av SFR.

– Vi bedömer också att det finns goda möjligheter att segmenteringstekniken fortsätter att utvecklas, vilket skapar ännu bättre fördelar för segmentering på längre sikt, säger Peter Larsson.

I SKB:s ansökan om tillstånd för att bygga ut SFR har SKB tidigare yrkat på tillstånd för mellanlagring av långlivat låg- och medelaktivt avfall i SFR, i väntan på att slutförvaret för sådant avfall ska stå klart. SKB:s styrelse har nu beslutat att det yrkandet ska dras tillbaka från SKB:s ansökningar. Tidigareläggande av rivning och ändrad planering har medfört förändrade behov av mellanlagring av långlivat låg- och medelaktivt avfall. Mellanlagring av långlivat låg- och medelaktivt avfall kommer att ske vid de kärntekniska anläggningarna under perioden fram tills dess att SFL, slutförvaret för långlivat låg- och medelaktivt avfall, är driftsatt.

– Det här är två betydande beslut från styrelsen som ger oss tydlighet i det fortsatta arbetet, säger Peter Larsson.

Bakgrund:

I slutet av 2014 lämnade SKB in ansökningarna om att få bygga ut det befintliga Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. Ansökningarna om tillstånd enligt kärntekniklagen och miljöbalken, som lämnats in till Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen, består av cirka 6 000 sidor.

Läs mer om planerna för utbyggnad av SFR: http://www.skb.se/projekt-for-framtiden/utbyggnad-av-sfr/

Kärnkraftföretagen i Sverige gick på 1970-talet samman och bildade Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB. Vårt uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Omhändertagandet ska uppfylla kraven på högsta säkerhet för människor och miljö. Uppdraget är så omfattande att vi ser det som ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt.

SKB:s styrelse har beslutat att reaktortankarna från de svenska kärnkraftverken ska segmenteras innan de slutförvaras i det utbyggda SFR, förvaret för låg- och medelaktivt avfall i Forsmark. Dessutom ska yrkandet om mellanlagring av långlivat låg- och medelaktivt avfall i utbyggnadsansökan för SFR dras tillbaka.

Läs vidare »
Media no image

Main hearing about the Spent Fuel Repository to start in September

Nyheter   •   Mar 20, 2017 13:54 CET

On Friday 17 March the Swedish Land and Environment Court decided that the main hearing on SKB’s application for permits to build a Spent Fuel Repository at Forsmark and an encapsulation facility in Oskarshamn will begin in September 2017.

”This is a welcome decision. The environmental assessment is an important step in our task to deal with all the radioactive waste from nuclear power plants in Sweden in a safe way. We submitted our application in 2011 and we are ready to have it examined by the court,” says Christopher Eckerberg, President of the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Company, SKB.

SKB has developed a method for final disposal of the spent nuclear fuel called KBS-3. The method is based on three protective barriers: copper canisters, Bentonite clay and the Swedish bedrock. The hearing in the Land and Environment Court includes the plans for a spent fuel repository at Forsmark, an encapsulation plant next to the interim storage facility at Oskarshamn (Clink), and transportation.

SKB now has the opportunity to present proposals for the negotiation order in the Land and Environment Court by 3 April.

On Friday 17 March the Swedish Land and Environment Court decided that the main hearing on SKB’s application for permits to build a Spent Fuel Repository at Forsmark and an encapsulation facility in Oskarshamn will begin in September 2017.

Läs vidare »
Media no image

Huvudförhandling om Kärnbränsleförvaret inleds i september

Pressmeddelanden   •   Mar 17, 2017 14:27 CET

Mark- och miljödomstolen har i dag lämnat besked om att huvudförhandling om SKB:s ansökan om tillstånd för systemet för omhändertagande av använt kärnbränsle ska inledas i september 2017.

– Det är glädjande att vi fått det här beskedet. Miljöprövningen är ett viktigt steg för vårt uppdrag att på ett långsiktigt säkert sätt ta hand om det svenska använda kärnbränslet. Vi lämnade in ansökan 2011 och är redo att få den prövad, säger SKB:s vd Christopher Eckerberg.

SKB:s metod för slutförvaring av det använda kärnbränslet kallas för KBS-3 och bygger på tre skyddsbarriärer: kopparkapslar, bentonitlera och det svenska urberget. Prövningen innefattar ett slutförvar i Forsmark, en inkapslingsdel i anslutning till mellanlagret i Oskarshamn (Clink), samt transporter.

SKB ges nu tillfälle att senast den 3 april lämna förslag till förhandlingsordning till Mark- och miljödomstolen.

Bakgrund

Arbetet med ett slutförvar för det svenska använda kärnbränslet har en lång historia. SKB:s forskning och teknikutveckling har pågått i cirka 40 år, parallellt med arbetet med att finna en plats. SKB har genomfört förstudier i åtta kommuner och platsundersökningar 2002-2007 i två kommuner. 2009 valdes Forsmark som en lämplig plats och ansökan om att få bygga ett slutförvar där lämnades in 2011. Mark- och miljödomstolen samt Strålsäkerhetsmyndigheten planerar att yttra sig till regeringen 2017. Därefter ska kommunerna Östhammar och Oskarshamn yttra sig till regeringen som fattar beslut om tillåtlighet.

Kärnkraftföretagen i Sverige gick på 1970-talet samman och bildade Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB. Vårt uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Omhändertagandet ska uppfylla kraven på högsta säkerhet för människor och miljö. Uppdraget är så omfattande att vi ser det som ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt.

Mark- och miljödomstolen har i dag lämnat besked om att huvudförhandling om SKB:s ansökan om tillstånd för systemet för omhändertagande av använt kärnbränsle ska inledas i september 2017.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • erica.a.wallin@skb.se
  • 08-459 84 83
  • 070-338 04 38

Om Svensk Kärnbränslehantering AB

Om SKB

Kärnkraftföretagen i Sverige gick på 1970-talet samman och bildade Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB. Vårt uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Omhändertagandet ska uppfylla kraven på högsta säkerhet för människor och miljö. Uppdraget är så omfattande att vi ser det som ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt.

Adress

  • Svensk Kärnbränslehantering AB
  • Evenemangsgatan 13
  • Box 3091, 169 03 Solna
  • Sweden
  • Vår hemsida

Länkar