Följ Svensk Kärnbränslehantering AB

SKB leder utvecklingsarbete inom EU

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2009 15:15 CET

En teknisk plattform för geologisk förvaring av kärnavfall lanseras i dag i Bryssel. Svensk Kärnbränslehantering, SKB, har tillsammans med finska Posiva, franska Andra och tyska BMWi, lett det förberedande arbetet med plattformen och dess vision om att det år 2025 ska finnas förvar för högaktivt radioaktivt avfall i drift i Europa.

Plattformen är tänkt att utgöra ett forum för att stödja medlemsstaterna i deras arbete med ett stegvist införande av geologisk slutförvaring av använt kärnbränsle och annat långlivat och högaktivt avfall. Plattformen är tänkt att leda till bättre utnyttjande av befintlig kompetens, infrastruktur för forskning som till exempel underjordslaboratorier samt bidra till fokuserade forskningsinsatser inför implementering av slutförvar.

Förhoppningen är att plattformen ska bli ett stöd både för de länder som kommit långt i sina kärnavfallsprogram men också för de länder där arbetet relativt nyligen satts igång. De flesta länderna i Europa har lagstiftning som kräver att de tar hand om sitt eget avfall. Plattformen handlar inte om att skapa förutsättningar för ett gemensamt slutförvar.

 Geologisk förvaring är förstahandsvalet för de flesta stater inom EU och internationellt. Detta baserat på flera decenniers forsknings- och utvecklingsarbete där internationellt samarbete varit, och kommer att förbli, en viktig del.

 - Det är mycket hedrande att SKB fått uppdraget att vara sekretariat och därmed en drivande kraft i uppbyggnaden av denna tekniska plattform. Det är vår förhoppning att den kommer att vara det stöd som behövs för att fler länder ska komma framåt i sina nationella kärnavfallsprogram, säger SKB:s vd Claes Thegerström.

 Läs mer om den tekniska plattformen för geologisk förvaring av kärnavfall på www.igdtp.eu.

För mer information:
Torsten Eng, SKB:s samordnare för internationells samarbete, 070-221 51 27
Jessica A Otterstål, pressinformatör, 070-242 07 27

Svensk Kärnbränslehantering AB
Postadress Box 250, 101 24 Stockholm
Besöksadress Blekholmstorget 30
Telefon 08-459 84 00 Fax 08-579386 10
www.skb.se
Org nr 556175-2014 Säte Stockholm