Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Samarbete ska ge spin-off i Oskarshamn och Östhammars kommuner

SKB och dess ägare har tillsammans med Östhammas och Oskarshamns kommuner beslutat om ett mervärdesprojekt tillsammans med Uppsala Innovation Centre (för Östhammar) och Atrinova Affärsutveckling (för Oskarshamn). Syftet är att bidra till nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen genom starkare lokala innovationssystem som kan ta hand om spin-off-möjligheter från SKB och dess ägares verksamheter på orterna.

För att utveckla spin-off av SKB:s och SKB:s ägares verksamhet samt stödja framväxten av lokala innovationssystem i Östhammars och Oskarshamns kommun är parterna nu överens om en mervärdesinsats som innebär ett fördjupat samarbete med Uppsala Innovation Centre (UIC) för Östhammars kommun respektive Atrinova Affärsutveckling AB för Oskarshamns kommun. Insatsen omfattar bland annat lokal plattform (inkubator), idéscouting, marknadsföring samt affärsutveckling med målet att utveckla nya affärsidéer, entreprenörer och tillväxtföretag samt skapa arbetstillfällen. Den beräknade projektkostnaden är drygt 13 miljoner kronor, fördelat över en treårsperiod.

– Det här projektet kommer att vara till gagn för alla parter. Projektet är ett väldigt bra exempel på en mervärdesinsats med ömsesidig nytta, så som det finns beskrivet i det avtal som tecknades mellan parterna för ett drygt år sedan, säger SKB:s vd Claes Thegerström.

– Tack vare beslutet får Atrinova nu möjlighet att växla upp det arbete som påbörjades för ungefär ett år sedan. Genom mervärdesinsatsen skapas förutsättningar för att hitta och utveckla ännu fler nya företag som har sitt ursprung från andra företag i regionen, spin-off. För oss som bor och verkar i Oskarshamn med omnejd betyder detta att Atrinova nu kan skapa förutsättningar för nya typer av företagande vilket också betyder möjligheter till fler och nya jobb. Dessutom ger det oss en möjlighet att på allvar visa oss själva och omgivningen att Oskarshamn är en företagsam kommun i framkant. I sammanhanget måste det också poängteras att det som Atrinova nu får möjlighet att genomföra är frukten av hårt och målmedvetet arbete från Oskarshamns kommuns politiker och tjänstemän i samspel med SKB och dess ägare, samt att möjligheten att ta till vara på mervärdesnärvaron på detta sätt aldrig blivit av utan engagemanget från Nova Högskolecentrum, säger Johan Forneheim, vd för Atrinova.

– Jag är övertygad om att satsningen kommer att skapa det mervärde vi förväntar oss. Det finns stor utvecklingspotential för både befintligt näringsliv och för nya företag i Östhammars kommun, vilket också kommer att skapa mervärde för hela regionen. Av erfarenhet vet vi vikten av att kunna bistå med kvalificerat stöd till företag i utvecklingsfas och den hävstångseffekt vi kan uppnå genom samverkan med inblandade parter. Därför är det mycket bra att få tillstånd detta samarbete i kombination med etableringen av SKB Näringslivsutveckling i Östhammar. En satsning som denna borgar också för ytterligare näringslivssatsningar i Östhammars kommun, som jag tror kommer att bli en attraktiv inflyttningskommun för flera företag, säger Per Bengtsson, vd för Uppsala Innovation Centre.

Fakta om mervärdesavtalet:
Det samarbetsavtal om mervärdesinsatser som tecknades 2009 mellan SKB, SKB:s ägare samt Oskarshamns och Östhammars kommuner innebär att mervärden ska skapas i kommunerna om totalt upp till två miljarder kronor. En styrgrupp där samtliga parter ingår har tillsatts för att leda arbetet.

Atrinova Affärsutveckling AB är ett helägt dotterbolag till ”Trinova Akademi och Företagsutvecklingsförening”. Trinova är en ideell förening som har bildats på initiativ av Nova Högskolecentrum av ett antal företag i regionen tillsammans med Högsby, Mönsterås och Oskarshamns kommuner. Atrinova arbetar med affärsutveckling, inkubatorverksamhet och avknoppningar från industrin, med särskilt fokus på kunskapsintensiv- och gärna högteknologisk verksamhet. Bolaget understödjer uppstart av nya, och utveckling av befintliga, företag i regionen.

Uppsala Innovation Centre (UIC) är en företagsinkubator för tillväxtföretag i Uppsalaregionen. UIC stödjer nya innovationsinriktade företag och företagsidéer med ursprung i alla samhällssektorer. Företag i inkubatorn får ta del av en dynamisk process för att utveckla människor, affärer och företagandet. Inkubatorn tillhandahåller även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar Almi Företagspartner Uppsala AB, Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS), SLU Holding AB samt Uppsala Universitets Utveckling AB.

För mer information:
Jimmy Larsson-Hagberg, presschef SKB, 08-459 84 83, 070-269 91 15
Johan Forneheim, vd Atrinova, 070-516 74 30, johan.forneheim@atrinova.se
Per Bengtsson, vd UIC, 018-67 25 14, 070-585 72 56, per.bengtsson@uic.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Svensk Kärnbränslehantering AB
Postadress Box 250, 101 24 Stockholm
Besöksadress Blekholmstorget 30
Telefon 08-459 84 00 Fax 08-579 386 10
www.skb.se
Org nr 556175-2014 Säte Stockholm

Presskontakt

Simon Hoff

Simon Hoff

Presskontakt Presschef 0736-33 85 01
Erica A Wallin

Erica A Wallin

Presskontakt Presskontakt Östhammar/Forsmark 08-459 84 83
Jenny Rees

Jenny Rees

Presskontakt Presskontakt Oskarshamn 0706-938520